REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA GRY

 1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do poleceń obsługi pola obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie wskazanym przez organizatora.
 1. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa, na teren wskazany przez organizatora, mają wstęp gracze oraz osoby im towarzyszące i inne osoby, po uzyskaniu zgody obsługi.
 1. Teren organizatora jest podzielony na dwie strefy: strefę bezpieczną i strefę gry.
 1. W grze mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, legitymujące się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, oraz osoby, które nie ukończyły 18 lat, z pisemną zgodą na udział podopiecznego w grze.
 1. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa poprzez obsługę oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje stosowne oświadczenie.
 1. W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 1. Palenie w strefie gry jest kategorycznie zabronione.
 1. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie oraz osoby wyeliminowane z gry, które opuszczają to pole.
 1. Strzelanie z broni pneumatycznej (marker) może odbywać się tylko i wyłącznie w strefie gry.
 1. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się wcześniej ustalonym zasadom gry.
 1. Przebywający na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych,które mogą zostać zdjęte tylko poza polem do gry, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu. Trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku włącznie.
 1. Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
 1. Gracz przebywający poza strefą gry zobowiązany jest skierować lufę do ziemi oraz zabezpieczyć spust swojego markera. Markery w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać tylko i wyłącznie na polu gry.
 1. Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry. Kategorycznie zabrania się kierowania ognia poza obrębem pola do gry.
 1. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób niebiorących udziału w grze jest kategorycznie zabronione.
 1. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów.
 1. Walka wręcz oraz inne formy agresji są zabronione.
 1. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
  1. trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball, pozostawiającą ślad farby,
  2. własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta, decyzji sędziego bądź obsługi pola, gdy nie przestrzega regulaminu gry,
  3. na podstawie decyzji sędziego.
 1. Zawodnik, który chce zejść z pola gry z powodu zacięcia się markera, aby uzupełnić kulki bądź gaz, daje znać sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany.
 1. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką, trzymającą marker, opuszcza lufę markera ku ziemi i w możliwie najszybszy i najbezpieczniejszy sposób opuszcza pole gry. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki /zasada gry fair/.
 1. Gramy tylko kulkami organizatora.
 1. Zabrania się strzelania używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia. Użycie takich kulek może spowodować uszkodzenie markera.
 1. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni. Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią.
 1. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do sędziego.
 1. W przypadku zawinionego uszkodzenia broni lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną.
 1. Osoby niestosujące się do regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia własnego lub innych będą natychmiast usunięte z pola gry bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.
 1. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze organizowanej przez M7K7, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń odszkodowawczych do organizatora.

 

Do pobrania

Oświadczenie rodzica ( doc )

Oświadczenie rodzica ( PDF )

Oświadczenie uczestnika ( doc )

Oświadczenie uczestnika ( PDF )